Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa 2 hydrantów fi 80 wraz z przyłączem wodociągowym fi 160 do działki nr.163/2 stanowiącej teren Domu Pomocy Społecznej w Pniewie gm. Bedlno. 10-05-2012


Pniewo, dn 10.05.2012 r. 

Nr spr.: DPS - 01/ZP/2012

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie

Pniewo 91

99-311 Bedlno

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA i ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Pniewie; Pniewo 91, 99-311 Bedlno, woj. łódzkie, tel. /24/ 285-10-69, fax. /24/ 285-10-69 w. 33.

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dpspniewo.powiatkutnowski.eu/   

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1)   OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 I.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa 2 hydrantów ? 80 wraz z przyłączem wodociągowym ? 160 do działki nr.163/2 stanowiącej teren Domu Pomocy Społecznej w Pniewie gm. Bedlno

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych na wykonanie 2 hydrantów nadziemnych ? 80 oraz przyłącza wodociągowego z rur PVC ? 160 obejmujący doprowadzenie wody do celów przeciwpożarowych do działki 163/2 stanowiącej teren Domu Pomocy Społecznej w Pniewie z sieci wodociągowej z rur PVC ? 225 zlokalizowanej po drugiej stronie drogi powiatowej Pniewo-Żychlin.

2. Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w:

- projekcie budowlanym

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

- przedmiarze robót,

które stanowią załączniki do SIWZ.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik zamówień (CPV

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.21.12.00-1 Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia,

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30 września 2012 r.

SEKCJA III:  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMOCZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie. 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia/ nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie przyłącza wodociągowego, lub kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji sanitarnej o wartości brutto minimum 40 000,00 zł wraz z dokumentem potwierdzającym, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Wymagane jest dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku kierownika budowy, mającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem, która pełniła funkcję kierownika budowy przy co najmniej 1 robocie budowlanej obejmującej budowę lub remont przyłącza wodociągowego, lub kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji sanitarnej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

-  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

-  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

-   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

-   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy,

-   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział  w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne  zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dpspniewo.powiatkutnowski.eu/   

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Pniewie; adres: Pniewo 91, 99-311 Bedlno, w Dziale Administracyjno Gospodarczym. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2012 r godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie; budynek „Pałac”. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających  zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

Ogłoszenie niniejsze zostało również zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Numer ogłoszenia: 148452-2012; data zamieszczenia:10.05.2012r..

 

Dyrektor

Andrzej Sobczak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 dokument.pdf 2012-05-10 12:17:58 101,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 S_I_W_Z__wraz_z_dokumentami.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-05-10 12:17:58 431,2KB 132 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2012-06-05 14:10:59 44,5KB
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2012-06-12 13:19:51 32,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Sujecka 10-05-2012 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Sujecka 10-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Dorota Sujecka 12-06-2012 13:19